Elektronický monitorovací system - Trestní řízení a výkon monitoringu

Osa trestního řízení vedoucího k rozhodnutím o povinnosti zdržovat se v určeném obydlí nebo jeho části v soudem stanoveném časovém období („domácí vězení“)

Okolnosti, které neumožňují efektivní kontrolu prostřednictvím EMS
• trestný čin zahrnoval násilí páchané na osobách blízkých, s nimiž monitorovaná osoba nadále žije v jedné domácnosti;
• v bydlišti není stabilní zdroj elektrické energie (veřejná síť není zavedena, bydliště v důsledku prodlení s úhradami za spotřebu je od veřejné sítě odpojeno);
• oblast bydliště je v území, které není pokryto signálem mobilní komunikace GSM/GPRS; stav neumožňuje přenášet data o pobytu monitorované osoby v bydlišti, který je sledován spárováním náramku se základnovou stanicí v režimu technologie RFID, kdy z náramku jsou odesílána data do informačního systému EMS cestou mobilní komunikace na bázi technologie GSM/GPRS.

Úvodní konzultace s osobou, u které se uvažuje o uplatnění elektronické kontroly

Při úvodní konzultaci je nutné detailně zvážit všechny aspekty, které mohou být z hlediska EMS relevantní. Probační pracovník se vždy zajímá o dostupnost signálů GPS a GSM na místech, kde se osoba pohybuje. Probační úředník posuzuje případný pracovní poměr posuzované osoby, a to především z důvodu navržení vhodného harmonogramu, popř. zjištění rizikových faktorů, jako je práce s přístroji, které mohou negativně ovlivnit náramek nebo potřeba specifických osobních ochranných pomůcek. Pokud osoba při výkonu svého zaměstnání často cestuje, je nutné ji upozornit na limit cest do zahraničí z důvodu povinnosti setrvávat v místě bydliště, popř. v přikázané zóně. O případné výjimce může rozhodnout pouze soud.

Při zjišťování informací také posuzuje, jestli některá z aktivit provozovaných posuzovanou osobou nemůže bezprostředně vést k poškození náramku nebo jejího zdraví v důsledku umístění náramku. Jedná se především o sporty, aktivity v extrémních teplotách, specializované zdravotnické vyšetření (CT, EKG apod.) a pohyb v blízkosti zařízení se silným magnetickým polem. Pracovník posoudí, zda tyto aktivity je možné ze strany posuzované osoby omezit, popř. nedoporučí uložení trestu.

Pokud probační pracovník zvažuje navržení přiměřené povinnosti zdržet se užívání alkoholu, je třeba poučit osobu o tom, jakým způsobem testování probíhá.

Návštěva v místě bydliště posuzované osoby

V rámci návštěvy v místě bydliště je nutné lokalitu prověřit z hlediska dostupnosti signálu GPS, GSM a zajištění dlouhodobě stabilního přívodu elektrické energie a vhodného místa pro základnovou stanici, zdali bydliště odpovídá zjištěním získaným při úvodní konzultaci. Pozornost v domácnosti je potřeba věnovat také faktorům, které mohou zvýšit riziko neoprávněné manipulace se základnovou stanicí (děti, domácí zvířata apod.). S monitorovanou osobou je nezbytné projednat postup, který riziko neoprávněné manipulace a vyvolání bezpečnostního incidentu sníží.

Práce s chráněnou osobou (obětí) v rámci elektronické kontroly

Důležité je navázání spolupráce probačního pracovníka s obětí/poškozeným. EMS je z hlediska zvýšení ochrany oběti využitelný v případech rozhodnutí o zákazu vstupu do obydlí oběti anebo přiblížení se k osobě oběti, kdy je možné detekovat přiblížení se monitorované osoby ke chráněné osobě a tu v případě trvajícího nebezpečí včas varovat.

Zpracování stanoviska Probační a mediační služby k možnosti využití elektronické kontroly

Návrh probačního pracovníka na využití elektronické kontroly obsahuje i konkrétní návrh parametrů trestu, který zohledňuje specifické možnosti elektronické kontroly trestu.

Při návrhu parametrů trestu je nutné komplexně vyhodnotit skladbu prostředí, v němž se monitorovaná osoba bude pohybovat z pohledu cílů uloženého trestu (zaměstnání, vzdělávání, trávení volného času apod.).

Při navrhování parametrů trestu se zohledňuje charakter trestné činnosti a z ní vyplývající míra rizikovosti monitorované osoby. Odvozenou míru rizikovosti lze zohlednit v navržené intenzitě elektronické kontroly, kterou lze stanovit vhodnou kombinací různého počtu přikázaných či zakázaných zón (včetně perimetru) a nastavením denního harmonogramu monitorované osoby.

Činnosti prováděné při zahájení elektronické kontroly

Odpovědný probační úředník podle rozhodnutí soudu předá údaje o monitorované osobě k jejich zařazení do informačního systému EMS.
Prostředky monitoringu v obydlí instalují, po provedení identifikace monitorované osoby, specialisté EMS z Probační a mediační služby.

Operační středisko EMS

Operační středisko je umístěno v prostorách Ministerstva spravedlnosti České republiky a je součástí odboru elektronického monitorovacího systému. Středisko je v provozu nepřetržitě v režimu 24 hodin po 7 dnů v týdnu a úkolem jeho zaměstnanců je zajištění bezprostřední reakce na provozní a bezpečnostní incidenty vyvolané monitorovanou osobou.

EMS upozorňuje na všechny nastalé bezpečnostní a provozní incidenty. Operátor střediska v reakci na zjištěný incident vždy kontaktuje monitorovanou osobu, informuje ji o zjištěném incidentu a jeho charakteru, ve spolupráci s monitorovanou osobou mapuje důvody, kvůli nimž incident nastal, a ovlivňuje jednání monitorované osoby tak, aby došlo k ukončení stavu, který incident vyvolal.

Po uzavření incidentu operátor vygeneruje v informačním systému EMS zprávu o proběhlém incidentu. O skutečnosti, že došlo k incidentu, je příslušný probační pracovník vyrozuměn e-mailem a fakultativně i SMS.

Neplní-li monitorovaná osoba stanovená omezení nebo stanovené povinnosti podléhající elektronické kontrole, sdělí probační pracovník tuto skutečnost bezodkladně soudu a v přípravném řízení státnímu zástupci. Soud může rozhodnout o přeměně trestu domácího vězení na trest odnětí svobody nebo v případě nahrazení vazby dohledem rozhodnutím o uvalení vazby.

[helpful]