Úplná změní právních předpisů upravujících domácí vězení

Předpisy upravující výkon trestu domácího vězení

Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád; část třetí, hlava dvacátá první, oddíl třetí, §§ 334a – 334g (k dispozici v úplném znění zákona)

Vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení (úplné znění)

Vyhláška č. 457/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění)

Vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady (úplné znění)

[helpful]